nanashinonozomi.com : PGP 公開鍵

PGP 公開鍵

現在、不断 (fudan10u) が主に使用している PGP 公開鍵は、2022年1月1日に作成した 0x5A09E08C957C8ACA です。

現在使用している鍵
Key ID : 0x5A09E08C957C8ACA
Fingerprint : 128D F1B1 7B38 00A9 1B01 8711 5A09 E08C 957C 8ACA
従来使用していた鍵
Key ID : 0x6E8670E6F8160F48
Fingerprint : 40B4 5447 7984 B99E E6FB A4E0 6E86 70E6 F816 0F48
Keybase の鍵
Key ID : 0x631A63705D856B7B
Fingerprint : 5450 6519 5453 B287 841B 560D 631A 6370 5D85 6B7B

© 2021-2022 fudan10u